Abdullah Gül Üniversitesi

Dünyaya Dokunacak bir Üniversite İçin
Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı Ana Sayfa AGÜV AGÜ Onursal Başkanımız Faaliyetlerimiz Burslarımız Bağış İletişim
Strateji Belgesi
Üst

Bu tür bir vizyona ulaşmak için cevaplanması gereken sorular

* Vakfımızın Hedefi nedir?
* Vakfımızın benimsediği değerler ve ilkeler nelerdir?
* Hedefe ulaşma misyonu, hangi yöntem ve stratejilerle yerine getirilecek?
* Günümüz ve geleceğin üniversiteleri arasında ne gibi farklar olacak?
* AGÜ’ni diğer üniversitelerden ayıran farklar nelerdir?
* İddialı bir üniversitede ne tür bir öğretim ve hayat standardı hedeflenmeli?
* Öğrencilerin ve akademik kadronun yüksek nitelikli olması nasıl sağlanmalı?
* İş dünyası ve toplumun diğer kesimleri ile nasıl verimli ilişkiler kurulabilir?
* Üniversitenin topluma olan katkısı Vakıf yoluyla nasıl arttırılabilir?
* Toplumun üniversiteye olan katkısı Vakıf yoluyla nasıl arttırılabilir?
 
Misyonumuz (AGÜ’ni Desteklemek suretiyle)

* Dünyayı olumlu yönde şekillendirecek bir neslin yetiştirilmesinde rol almak

* Toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak
* Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir İktisadi kalkınmayı desteklemek
* Piyasa değeri olan buluşlara zemin hazırlamak
* Bilginin toplumun topyekün refahı için kullanmasını sağlamak
* Sosyal ve kültürel açıdan  zengin bir kampus hayatının gelişimine destek olmak
* Güçlü ve açık bir üniversite -toplum ilişkisi için geliştirilen projeleri desteklemek
* Rekabet atmosferini canlı tutacak öğrenci ve  akademisyen portföyü oluşumunda etkin rol oynamak
* Araştırma,  diğer  üniversitelerle  işbirliği,    öğrenci değişimi,  sanayi ortaklıkları, staj,   uygulamalı  öğretim  vb.  entegre   öğretim   yöntemlerinin  kullanılmasını 
desteklemek
* Özgün bilgi üretimini, analizini, araştırılmasını  destekleyen  ve ödüllendiren bir 
akademik faaliyet ortamı yaratmak
* Türkiye’deki üniversite  standardının yükseltilmesine  yönelik etkin faaliyetlerde 
bulunmak
* Teoriyi ve  pratiği ilişkilendiren,  öğrenci  eksenli ,  sentezci  ve  dönüştürücü  bir 
öğrenme ortamı oluşturmak
 
DEĞERLERİMİZ
 
* Sürdürülebilir kalkınma
* Yenilikçilik
* Paydaş odaklılık
* Öğrenci merkezlilik
* İnsan odaklılık
* Çoğulculuk
* Katılımcılık
* Araştırmacı uygulamacı olma
* Toplumsal duyarlılık
* Eşitlikçilik
* Küresellik
* İşletmecilik
* Kaliteye önem verme
* Üretkenlik ve paylaşımcılık
* İddalı olma
 
Bugünün ve Geleceğin Üniversiteleri
 
Bugün
 
* Öğretim elemanı odaklı 
* Statükocu
* İçe kapalı 
* Belirli düşünce ve yaşam şablonlarına sahip
* “Bilim bilim içindir” anlayışına sahip
* Aktarmacı 
* Devlet kaynaklarını kullanan
* Toplumsal sorunları yeterince kavrayamamış 
* Hedef kitlesi sadece öğrenciler
 
Gelecek

* Öğretim odaklı 

* Katılımcı / Yönetişim ilkelerine sadık 
* Toplumsal ilişkilere açık
* Performansı bilimsel üretim odaklı 
* Her düşünceyi ve hayat görüşünü barındıran
* “Bilim insanlık içindir” anlayışına sahip
* Araştırmacı ve uygulamacı
* Girişimci, işletmeci ve üretken
* Toplumsal sorunlara karşı duyarlı 
* Toplumun bütününe hitap eden 
 
Bugünün ve Geleceğin Akademisyenleri
 
Bugün
* Akademik unvanına dayanan
* Belirli akademik düzeylere geldikten sonra
öğrenme ve araştırma gayreti azalan 
* Bir disiplince uzmanlaşmış 
* Yüzeysel yabancı dil bilgisine sahip
* Öğrencileri araştırma malzemeleri olarak gören
* Akademik kariyeri  yabancı yayınlarnı tercümesi
üzerine kurulu
* Mesai mefhumu güden 
* Sahip olduğu bilgi ve kabiliyetleri koruma 
amacı gizleyen
* Yayıncı öğretim metodunu benimseyen
 
Gelecek
* Bilgiye ulaşma, onu analiz etme ve sorun çözmede bilgiyi kullanabilme 
kabiliyetine  dayanan
* Akademisyenlikte ilerledikçe, öğrenme ve araştırma çabası artan
* Disiplinler arası uzlaşmayı önceleyen
* En az bir yabancı dile ileri  derecede hakim 
* Öğrencileri araştırma ekibinin eşit üyeleri olarak gören 
* Akademik kariyeri kendi özgün yayınlarına yapılan atıflar ve buluşlar 
üzerine kurulu
* Zaman ve mekan sınırlamaları kabul etmeyen
* Sahip olduğu bilgi ve kabiliyetleri toplum yararına paylaşan
* Etkileşimli öğretim yöntemlerini tercih eden
 
Bugünün ve Geleceğin Öğrencileri 
 
Bugün
* Dil okur yazarlığı olan
* Ulusal kariyer yeterliliğine sahip 
* İş arayan
* Sınıfta öğrenen
* Tek disiplinde uzmanlaşmış 
* Nazari öğrenim gören
* Tek başına çalışma yürüten
* Toplumsal sorunlara kayıtsız
* Ben merkezli yaklaşım güden 
* Bilgiyi ezberleyen 
 
Gelecek
* Bilgi ve teknoloji okur yazarlığı olan 
* Küresel kariyer yeterliliğine sahip
* İş tekliflerini değerlendiren
* Yaşam boyu öğrenen
* Uzmanlaşmayı tek disiplinde
sınırlandırmayan
* Uygulamalı öğrenim gören
* Grupla beraber çalışma yürütebilen
* Toplumsal sorunlara karşı duyarlı 
* Paylaşımcı yaklaşım sergileyen
* Bilgiyi toplayan, analiz eden ve sorun çözebilen
 
SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönler 

1. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL Beyefendinin yüksek himayeleri,

2. Vakıf mensuplarımızın vakfın amaçlarına olan inancı ve de bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik iradeleri,
3. Vakfın sahip olduğu mal varlığı.
4. Kamu kurumlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği,
5. Abdullah GÜL Üniversitesinin yeni bir   üniversite oluşu,
6. Vakfın geniş bir faaliyet alanında hareket etmesine imkan verecek  şekilde tasarlanmış olması,
7. Bir devlet üniversitesinde akademik kadroyu destekleyecek bir vakıf olması,
8. Bir devlet üniversitesine nitelikli öğrencileri  kazandıracak bir vakıf olması.
 
Zayıf  Yönler
1. Üniversite kampüsünün henüz öğretime hazır olmaması,
2. Akademik kadronun desteklenmesinde objektif kriterlerin oluşturulması sürecinde yaşanacak zorluklar,
3. Vakfa sürekli gelir getirecek projelerin seçiminde ve uygulamasındaki
zorluklar,
4. Mevzuattan kaynaklanan zorluklar ve sıkıntılar,
5. Öğrenci niteliğini belirlemedeki sınırlılıklar.
 
Fırsatlar
1. Kayseri’nin bir sanayi kenti olması,
2. Üniversite kampüs alanının Organize 
Sanayi Bölgesiyle komşu olması,
3. Yurtdışından yetkin bilim insanlarını 
kazanabilme imkanlarının bulunması,
4. Üniversite kampüs alanının ve     tasarlanan mimari projelerin, Vakfın 
amaçlarına uygun bir faaliyet alanı 
teşkil etmesi,
5. Vakfa yönelik maddi destek ve     transferlerin devamı için “Vakıf Üyeliği" ve “Onursal Üyelik" gibi mekanizmaların öngörülmüş olması.
 
Tehditler
1, Dünya üniversiteleri arasında giderek artan rekabet,
2. Teknoloji ve bilimdeki baş döndürücü hız karşısında rota ve strateji belirlemedeki zorluklar,
3. Üniversite anlayışında yeni bir paradigma inşa etme yolunda karşılaşılacak direnç.
 
MİSYON VE HEDEFLER  2011 - 2023
Misyon   1
Akademisyenler için cazip yaşam ve çalışma şartlarının sunulması.
Hedefler
* Akademisyenlere, mesleklerini ve  yaşamlarını   rahatlıkla  sürdürebilmelerine imkan sağlayacak ölçüde desteklerde bulunmak.
 
* Akademisyenlerin uygun lojmanlarda barınmalarına imkan sağlamak.
 
* Akademisyenlerin bilimsel çalışma ve  araştırmalar  sebebiyle, yurt içi ve yurt dışı kurs, konferans, seminer, vb. programlarına destek olmak.
 
* Akademisyenlere, önceden  belirlenecek  kriterler çerçevesinde, araştırma ve yayın destekleri ile performansa dayalı diğer teşvikleri sağlamak.
 
Misyon   2
Üniversitenin akademik kapasitesinin sürekli olarak geliştirilmesi.
 
Hedefler
* Yurt içi ve yurt dışından nitelikli öğretim üyelerini üniversiteye kazandırmak,
 
* Türkiye’nin en nitelikli öğrencilerinin üniversiteye kazandırılmasını sağlamak.
 
* Öğrenci ve akademisyen portföyünde mümkün olduğunca uluslararası irtibatları zengin unsurları barındırmak,
 
* Yetenekli     öğrencilerin      lisansüstüne   devamını      sağlayacak     mekanizmalar   geliştirmek,
 
* Önceden belirlenen kriterler  çerçevesinde  bilimsel  araştırma  ve yayınları maddi olarak desteklemek,
 
* Uygun   görülecek   projeler için,  yurtiçi ve   yurt     dışında     araştırma    imkanları geliştirmek,
 
* Akademik yayın, konferans, seminer, panel vb. faaliyetleri desteklemek.
 
* Eğitim, araştırma ve uygulama için üniversitenin ihtiyaç duyduğu her türlü tesis, altyapı ve donanım desteklerini sağlamak.
 
Misyon   3
Öğrenciler için arzu edilir bir yaşam ve eğitim kalitesi sağlanması.
Hedefler
* Başarılı   öğrencilere,   öğrenimlerini   rahatlıkla   sürdürebilmelerine   imkan   verecek ölçüde maddi desteklerde bulunmak.
 
* Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına destek vermek.
 
* Öğrencilerin   bilimsel   çalışmaların   yanında,    sanat   ve  spora   yönelik  imkanlarını geliştirmek.
 
* Başarılı  öğrencilerin   bilimsel  çalışma  ve   araştırmalar  sebebiyle  veya  yabancı   dil           pratiklerini  geliştirebilmeleri  için,  yurt dışı öğretim, kurs, konferans, seminer, gezi vs. programlarına destek olmak.
 
* Dereceyle mezun olan öğrencileri ödüllendirmek.
Misyon   4
Bilgiyi üreterek, uygulayarak, geliştirerek, paylaşarak toplumun hizmetine sunabilen bir üniversitenin gelişimine destek olunması.
 
Hedefler
* Üniversite teknoparkının, aktif bir teknoloji üretim merkezi olmasını desteklemek,
 
* Sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla ARGE konularında birlikte çalışmaları teşvik etmek,
 
* Üniversitenin    sahip    olduğu   entellektüel   sermayenin;  üniversite,    öğrenci    ve             akademisyenler lehine piyasada ekonomik değere dönüşmesine zemin hazırlamak,
 
* Üniversiteyi    “Paydaş   Merkezli”     olarak   tanımlamak   ve   bölgenin,   ülkenin   ve dünyanın    ihtiyaçlarına   cevap   üretebilecek    bir   “İşletmeci    Öğretim Sistemi”ni yapılandırmak,
 
* Müfredatın,  iş   dünyasının   ve    diğer   paydaşların    beklentilerine  cevap verecek şekilde geliştirilmesini özendirmek. 
 
Misyon   5
Teorik ve uygulamalı bilgiyi piyasa değerine dönüştürerek kendi kendine yetebilen “Girişimci ve İşletmeci Üniversite”nin geliştirilmesi.
Hedefler
* Her türlü güncel bilgiye ulaşım imkanları sağlamak,
 
* Öğrencileri ve akademisyenleri nazari ve uygulamalı çalışmalarında          
    desteklemek,
 
* Üniversitenin  sahip  olduğu  akademik  birikimi,  sanayicinin  ve  toplumun diğer kesimlerinin hizmetine sunmasına zemin hazırlamak,
 
* Sanayi ve hizmet sektörleriyle yakın işbirliği için girişimlerde bulunmak.
 
Misyon   6
Toplumsal sorunlara odaklı, çevresine karşı duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi bir öğretim anlayışı sergilenmesine destek olunması.
 
Hedefler
* Çevre, sağlık ve sosyal dayanışma gibi konularda üniversiteyle resmi ve özel kuruluşlar arasında geliştirilecek işbirliklerinde rol almak,
 
* Küresel   ve    toplumsal   sorunlar   üzerinde   araştırmalar   yapacak   çalışma grupları,
 
* Çevreye    duyarlı    teknolojilerin    geliştirilmesini    ve    yenilenebilir    enerji kaynakları araştırmalarını desteklemek.
 
Misyon   7
Öğrencilerin fikri gelişimlerine destek olmak.
Hedefler
* Öğrencilerin   kültürel   gelişimlerine   katkıda   bulunacak   toplantı, seminer, panel, konferans vs. etkinlikleri desteklemek,
 
* Düşünce kuruluşlarıyla işbirliğine gitmek,
 
* Üniversite içinde düşünce platformları oluşumuna katkıda bulunmak. 
 
* Düşünceye saygı ve  farklılıklara  hoşgörü  prensipleri  çerçevesinde her türlü eleştiri ve tartışma ortamları oluşturmak,
 
* Toplumsal her türlü konuyu, bilimsel açıdan masaya yatırıp analiz edebilecek programları düzenlemek.
 
 
Üst
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans