Vakıf Senedi

Vakıf Senedimiz

Kuruluş

MADDE 1- Vakfın adı, Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfıdır. Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı, izleyen maddelerde Vakıf kısa adıyla anılmıştır.

Vakfın Yerleşim Yeri

MADDE 2- Vakfın merkezi Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde olup, adresi (P.K.38020)Fatih Mahallesi, Prof.Dr. Fevzi Fevzioğlu Caddesi, No:19’dur. Vakıf, mevzuata uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir.

Vakfın Amaçları

MADDE 3- Vakfın amacı, Abdullah Gül Üniversitesinin vizyonuna uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak için, Üniversitenin;
a) Akademik ve idarî personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak,
b) Fizikî ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesine destek olmak,
c) Başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.

Vakfın Faaliyetleri

a) Öğretim elemanlarının araştırma, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik etmek, yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmelerine yönelik destekler vermek, akademik ve idarî personele performanslarına bağlı olarak ödüller vermek.
b) Nitelikli öğretim elemanlarının yurtiçinden ve yurtdışından teminine yönelik çalışmalar yapmak ve gereken her türlü desteği vermek.
c) Üniversitenin her türlü eğitim altyapısı, teknolojisi ve malzemeleri ile araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin finansmanlarını ve projelerle ilgili diğer ihtiyaçları kısmen veya tamamen karşılamak.
ç) Mülga (19.07.2012 tarih ve 2012/450 karar sayılı Kayseri 1.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil)
d) Öğrencilere yükseköğretime girişteki ve derslerindeki başarı düzeyleri dikkate alınarak burslar ve ödüller vermek, başarılı öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarına, araştırmalarına, eğitim ve öğrenimlerine gerekli gördüğü desteği ve yardımları sağlamak.
e) Üniversitenin düzenleyeceği her türlü seminer, kurs, konferans, panel, sempozyum, sergi, konser, yarışma, toplantı, fuar ve benzeri etkinlikleri desteklemek,
f) Mülga (19.07.2012 tarih ve 2012/450 karar sayılı Kayseri 1.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil)
g) Üniversitenin tanıtımını yapmak ve tanınırlığını artıran (eğitim fuarlarına katılmak gibi) diğer faaliyetleri desteklemek.
ğ) Mülga (19.07.2012 tarih ve 2012/450 karar sayılı Kayseri 1.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil)
h) Üniversite öğretim elemanlarına ve diğer personele satın alma veya kiralama yoluyla konut sağlamak veya konut yardımı yapmak

Vakfın Yapabileceği İş ve İşlemler

MADDE 5- Vakıf, amacına ulaşmak için kanunî sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin kanun hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmeye ve tasarruf etmeye, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadî işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin veya tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen teşebbüs, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, uygulamalı eğitim için gerekli tesisleri kurarak işletmeye veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmeye; bu tip eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmaya; amaçları doğrultusunda her türlü yayını yapmaya, eser telif ettirmeye, dergi, broşür, afiş, el ilanı vs. bastırmaya ve dağıtmaya; okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumları ile kreşler kurmaya, işletmeye ve bunların her türlü ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaya(19.07.2012 tarih ve 2012/450 karar sayılı Kayseri 1.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil), Türk Medenî Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medenî Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı

MADDE 6- Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 1.900.000(Bir milyon dokuz yüz bin) TL’dir.
Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasını müteakip mal varlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

Vakfın Organları

MADDE 7- Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bilim Kuruludur.

Mütevelli Heyeti

MADDE 8- Vakfın Mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı ve bu Vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcilerinden oluşan 33(Otuzüç) kişidir.
Mütevelli Heyeti üyeleri ölüm, istifa, hastalık gibi sebeplerle bu görevlerini yerine getiremez hâle geldiklerinde kendi yerlerine Mütevelli Heyeti üyesi olacak en az iki adayın adını, yazılı olarak kapalı bir zarf içinde Vakfa teslim ederler. Mütevelli Heyeti, yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesinden sonraki ilk toplantıda, ilgili üyenin yerine, bildirdiği adaylardan birini Mütevelli Heyeti üyesi olarak seçer. Mütevelli Heyeti üyeleri, kendi yerlerine aday gösterdikleri kişilerin isimlerini sonradan değiştirebilirler. Her iki adayın da hayatta olmaması veya görevi kabul etmemeleri halinde boşalan üyeliğe Mütevelli Heyetince seçim yapılır.
Mütevelli Heyeti üyelerinin ölüm, istifa, hastalık gibi sebepler dışında mazeretsiz olarak en fazla üç toplantıya katılmamaları halinde üyelikleri sona erer ve yerlerine Mütevelli Heyetince seçim yapılır.
Mütevelli Heyeti, Başkanının çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl Mart ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Mütevelli Heyeti Başkanının veya Vakıf Onursal Başkanının çağrısı ya da Mütevelli Heyeti üyelerinin dörtte birinin yahut Yönetim Kurulunun talebiyle olağanüstü toplantı da yapılabilir.
Mütevelli Heyeti Başkanı, yapılacak ilk toplantıda Mütevelli Heyetince seçilir. Toplantıda ayrıca, bir Başkan Vekili ve bir Kâtip Üye de seçilir. Başkan, Başkan Vekili ve Katip Üyenin görev süresi iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
Mütevelli Heyetinin toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının; karar yeter sayısı ise katılanların yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa bir hafta sonra aynı gün, aynı saat ve aynı yerde ikinci toplantı yapılır ve katılanlarla çalışmalara başlanır.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri

MADDE 9- Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mevzuat ve Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak.
b) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu ve Bilim Kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp sunulan çalışma programı ve bütçe tasarısını görüşüp karara bağlamak.
ç) Yönetim Kurulunun her türlü faaliyeti ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını ve bunlarla ilgili Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların ibrası konusunda karar vermek.
d) Bilim Kurulu tarafından hazırlanan akademik destek programını görüşüp karara bağlamak.
e) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği Akademik Değerlendirme Komitesi gibi komite ve komisyonları oluşturmak, bu komite ve komisyonların teşkili ile çalışma usulüne ilişkin hususları belirlemek, bu konuda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri kabul etmek.
f) Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin veya Yönetim Kurulunun Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin yazılı tekliflerini görüşüp karara bağlamak.
g) Yönetim Kurulunun Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak hazırlayacağı uygulama yönetmeliklerini kabul etmek.
ğ) Vakıf faaliyetleri ile ilgili genel politikaları belirlemek.
h) Amaç ve faaliyetlerle ilgili diğer konular hakkında kararlar almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- Yönetim Kurulu biri başkan olmak üzere beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler iki yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. Asıl ve yedek üyeler, Mütevelli Heyeti içinden veya dışından Mütevelli Heyeti tarafından seçilir.
Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyetinin başkanıdır. Mütevelli Heyeti başkanlığının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Yönetim Kurulu Başkanlığı da sona erer.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından, bir Başkan Vekili, bir Kâtip Üye ve bir de Sayman seçer.
Yönetim Kurulu yılda en az dört olağan toplantı yapar. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı veya en az üç üyenin talebi ile olağanüstü toplantı da yapılabilir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının; karar yeter sayısı ise katılanların yarıdan bir fazlasıdır.
Yönetim Kurulu asıl üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde, ayrılan üyelerin kalan süreleri için yerlerine geçecek yedek üyeler, seçildikleri oy sayısına göre sırayla Yönetim Kurulu Başkanı tarafından göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 11- Yönetim Kurulu, Vakfın yetkili yönetim ve icra organıdır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mevzuata, Vakıf Senedine ve Mütevelli Heyeti kararlarına uygun olarak Vakfı idare ve temsil etmek; Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak.
b) Vakfın muhasebe işlerini yürütmek, önceki çalışma dönemi için Vakfın faaliyet raporunu, bilanço ve gelir-gider cetvellerini; gelecek çalışma döneminin çalışma programı ve bütçe tasarısını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.
c) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak.
ç) Vakıf Senedinde gereken değişikliklere ilişkin teklifleri hazırlayıp Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.
d) Şube ve temsilciliklerin açılmasına, iktisadî işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek; Vakfın iktisadî işletmeleri ile hissesi bulunan şirket ve kuruluşların yönetim ve denetim kurullarına temsilci seçmek.
e) Vakfın idarî ve hizmet birimlerini teşkil etmek, personelini atamak ve gereğinde görevden almak.
f) Mütevelli Heyetince oluşturulacak komite ve komisyonların çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikleri hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunmak, bu komite ve komisyonların çalışmalarını izlemek.
g) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmelikleri hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.
ğ) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni malî kaynaklara kavuşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak.
h) Vakıf tüzel kişiliği adına gerçek ve tüzel kişilerle hukukî, malî ve sair konularda işlemler yapmak.
ı) İlgili mevzuat ve Vakıf Senedi ile verilen diğer görevleri yapmak.

Vakfın Temsili

MADDE 12 - Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına veya Başkan Vekiline ya da her ikisine birden devredebilir.
Yönetim Kurulu, genel veya belli hâl ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, çalışanlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukukî belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Denetim Kurulu

MADDE 13- Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyen organ olup üç üyeden oluşur. Üyeler iki yıl süreyle görev yaparlar. Denetim Kurulu üyeleri, Mütevelliler arasından veya biri dışarıdan olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından seçilir.
Denetim Kurulu, her çalışma döneminde en az üç ayda bir denetimlerini yaparak Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını ve faaliyetlerini inceler ve çalışma dönemi sonunda inceleme sonuçlarını ve tekliflerini içeren bir rapor düzenler. Bu rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az onbeş gün önce Mütevelli Heyeti üyelerine ve bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.
Düzenlenecek raporlara hazırlık teşkil etmek üzere bağımsız denetim kuruluşlarına da inceleme yaptırılabilir.

Bilim Kurulu

MADDE 14- Bilim Kurulu, Vakfın danışma organı olup yedi üyeden oluşur. Gerektiğinde bu sayı, Mütevelli Heyeti kararı ile artırılabilir. Üyelerin biri Üniversite içindeki, altısı Üniversite dışındaki profesör unvanlı akademisyenler arasından Üniversitenin akademik yapılanmasına uygun olarak her biri ayrı bir bilim dalından olacak şekilde seçilir.
Üyeler mücbir sebepler olmadığı sürece en az üç yıl süreyle görev yapar. Bilim Kurulu, Vakfın amaçlarına uygun olarak yapılacak hizmetlerin planlanmasını ve ihtiyaçlara göre geliştirilmesini kapsayan bir akademik destek programı oluşturmak ve Mütevelli Heyetine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna göndermekle görevlidir. Bilim Kurulu yılda en az bir defa toplanır.

Valfın Gelirleri

MADDE 15- Vakfın gelirleri şunlardır:
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ile yardımlar, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler.
b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları.
c) Vakfın sahibi veya ortağı olduğu iktisadî işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler.
ç) Diğer gelirler.

Vakıf gelirlerinin tahsis ve sarf edileceği yerler

MADDE 16- Vakfın yıllık brüt(19.07.2012 tarih ve 2012/450 karar sayılı Kayseri 1.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tescil) gelirlerinin en az yüzde sekseni, Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

Bağış ve yardımlar

MADDE 17- Vakıf; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî bağış ve yardım alabilir.

Vergi muafiyetine ilişkin ilkeler

MADDE 18- Vakfın vergi muafiyetine ilişkin ilkeler şunlardır:
a) Vakıf, yılı içinde elde ettiği brüt gelirlerin en fazla yüzde yirmisini yönetim ve idame giderlerine, yedek akçeye ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara; kalanını ise Vakıf amaç ve hizmet konularına harcar.
b) Yönetim ve idame giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tamamı veya bir bölümü Vakfın amacına ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
c) Vakfın, amacına ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tamamı veya bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.
ç) Vakfın amacına ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Yönetim ve idame giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe veya Vakfın mal varlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.
d) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar.
e) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

Vakıf resmî senedinde değişiklik

MADDE 19- Vakıf mallarının korunması veya amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın idare şeklinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda yahut durum ve şartlardaki değişiklikler sebebiyle Vakıf Senedinde yazılı amaca bağlı kalınması Vakfedenlerin arzusuna açıkça uymayacak hâle geldiğinde, Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin veya Yönetim Kurulunun yazılı teklifi ve Mütevelli Heyetinin üye tamsayısının en az üçte ikisinin kabul kararı ile Vakıf Senedi değiştirilir

Vakfın sona ermesi

MADDE 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tasfiyeden arta kalan mal varlığı Abdullah Gül Üniversitesine intikal eder. O tarihte bu isimle bir Üniversite mevcut değilse, mal varlığı Türkiye Kızılay Derneğine devredilir.
Vakfın feshi, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az üçte ikisinin kabul oyu ile mümkündür

Üyelik

MADDE 21- Vakıf, gerekli görmesi halinde, yetkili organlarının kararı ile Vakfa üye alabilir. Üyeliğe kabul ve üyelikten azil işlemleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek esaslar dahilinde yürütülür.

,

Uluslararası faaliyet

MADDE 22- Vakıf, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir.

Onur Kurulu

MADDE 23- Onur Kurulu, Vakfa maddî ve manevî katkıları olan kişiler ile eğitime ulusal ve uluslararası düzeyde hizmette bulunmuş olanlar arasından Onursal Başkan tarafından uygun görülerek belirlenen kişilerden oluşur.

Onursal Başkanlık

MADDE 24- Onbirinci Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL, Vakfın Onursal Başkanıdır. Onursal Başkan, gerekli gördüğünde Vakıf Mütevelli Heyetine başkanlık edebilir ve Vakıf Mütevelli Heyetini başkanlığı altında olağanüstü toplantıya davet edebilir.

Vakfın kurucuları

MADDE 25- Vakfın kurucuları aşağıdaki listede yer alan gerçek ve tüzel kişilerdir:
1. Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU
2. Mehmet ÖZHASEKİ
3. Taner YILDIZ
4. Süleyman ÇETİNSAYA
5. Hacı BOYDAK
6. KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
7. Hamdi AKIN
8. Ahmet Kamil ERCİYAS
9. Emin BAYRAKTAR
10. Ali KİBAR
11. İzzet BAYRAKTAR
12. H.BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
13. Ali Rıza ÖZDERİCİ
14. Yılmaz ÖZTAŞKIN
15. Refik AYDOĞAN
16. ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.
17. Saffet ARSLAN
18. DEDEMAN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19. Mehmet Fatih KARAMANCI
20. SARAY HALI A.Ş.
21. Halit NARİN
22. Recep MAMUR
23. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
24. Güler SABANCI
25. Ali DOĞRAMACI
26. Bekir YILDIZ
27. Memduh BÜYÜKKILIÇ
28. Mustafa ÇELİK
29. Mehmet Sayım TEKELİOĞLU
30. Mehmet Macit GÜL
31. Mehmet SARIMERMER
32. Ahmet Münir GÜL
33. Mehmet Emre GÜL

Organların toplanması ve ilk seçimleri

GEÇİCİ MADDE 1- Mütevelli Heyeti, Vakfın tüzel kişilik kazanmasından itibaren en geç on gün içinde toplanarak görev bölümü yapar ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim ve Bilim Kurulları üyelerini seçer.
Yönetim Kurulu birinci fıkrada öngörülen seçimleri izleyen en geç on gün içinde ilk toplantısını yaparak, Başkan Vekilini, Kâtip Üyeyi ve Saymanı seçer. Denetim Kurulu da aynı süre içinde toplanarak çalışmalarına başlar.

Dünyaya Dokunacak Bir Üniversite için...

AGÜV, tek başına burs verme imkanına sahip olmayan vatandaşlarımızın da eğitimimizi desteklemelerini mümkün kılmaktadır. Bağış yapmak isteyenler aşağıdaki link aracılığı ile bizlere bağışlarını iletebilirler.. Üniversitemize bağış yaparak destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.